Optimalisatie van zoekmachines beperk tot 12 woord...

Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden voor Linkaanmelden.be

Effectieve Datum: Dec 31,2023

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen uw gebruik van de website Linkaanmelden.be (de “Website”). Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Website, stemt u ermee in deze Voorwaarden na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik dan de Website niet.

Gebruik van de Website

 • U moet minstens 18 jaar oud zijn om de Website te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd.
 • U stemt ermee in de Website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die consistent is met alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties en de inhoud die u op de Website plaatst. U gaat akkoord met het niet deelnemen aan een van de volgende activiteiten:
  • Het verzenden van schadelijke of kwaadwillige code of het verrichten van activiteiten die de werking van de Website kunnen verstoren, beschadigen of belemmeren.
  • Het zich voordoen als een andere persoon of entiteit of het vervalsen of verkeerd voorstellen van uw affiliatie met een persoon of entiteit.
  • Het verzamelen of opslaan van persoonlijke informatie van andere gebruikers zonder hun toestemming.
  • Het gebruiken van de Website voor ongeautoriseerde commerciële doeleinden of voor spam.

Intellectuele Eigendomsrechten

 • De inhoud op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en andere materialen, is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. U mag geen inhoud van de Website reproduceren, distribueren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Alle handelsmerken, servicemerken en logo’s die op de Website worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

Disclaimer van Garanties

 • De Website wordt geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Wij doen geen enkele garanties, expliciet of impliciet, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Website.
 • Wij wijzen alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
 • Wij garanderen niet dat de Website foutloos, veilig of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn.

Beperking van Aansprakelijkheid

 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade, of enig verlies van winst of inkomsten, hetzij direct of indirect geleden, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw gebruik of onvermogen om de Website te gebruiken, (ii) enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers en/of persoonlijke informatie die daar is opgeslagen, (iii) enige onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de Website, (iv) enige bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke die door een derde partij naar of via de Website kunnen worden verzonden, of (v) enige fouten of weglatingen in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de Website, ongeacht of deze is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 • Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Uw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek te bekijken op wijzigingen.

Toepasselijk Recht

 • Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Uw Rechtsgebied], ongeacht conflicten van wetbeginselen.

Neem Contact Met Ons Op

Als u vragen of zorgen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [Invoegen Contactgegevens].

Algemene Voorwaarden

Als u Linkaanmelden.be gebruikt, stemt u in met de toepasselijke algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, waardoor de oude algemene voorwaarden komen te vervallen en de nieuwe algemene voorwaarden onmiddellijk van kracht worden.